Regulamin

§1. Informacje Podstawowe
 1. Sklep internetowy "szczepanrozek.pl" (zwany dalej "Sklepem") prowadzony jest przez firmę JEDNOROŻEK STUDIO, z siedzibą pod adresem Kotuli 5/36, 35-122 w Rzeszowie zarejestrowaną w Polsce, NIP: 8133505973, szczepan@jednorozekstudio.pl

 2. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, prawa i obowiązki Klienta oraz Sprzedawcy.

 3. Definicje: a. Sklep – Sklep internetowy "szczepanrozek.pl". b. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca zakupów w Sklepie. c. Sprzedawca – JEDNOROŻEK STUDIO. d. Produkt – artykuł dostępny w ofercie Sklepu, w tym autorskie plakaty i obrazy. e. Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie. f. Kupujący uprzywilejowany – Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany. g. Przedsiębiorca uprzywilejowany – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego (definicja obowiązuje dla umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.).

§2. Zamówienia
 1. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną poprzez stronę internetową dostępną pod adresem www.szczepanrozek.pl.

 2. Złożenie zamówienia następuje poprzez dodanie wybranych Produktów do koszyka i potwierdzenie zamówienia.

 3. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia wraz z informacją o numerze zamówienia.

 4. Umowa sprzedaży zawierana jest po potwierdzeniu zamówienia przez Sprzedawcę i otrzymaniu przez Klienta e-maila z potwierdzeniem wysłania zamówienia.

§3. Ceny i Płatności
 1. Ceny Produktów podane na stronie Sklepu są cenami netto wyrażonymi w polskich złotych (PLN). Sprzedawca jest zwolniony z podatku VAT.

 2. Klient może dokonać płatności za zamówienie przelewem bankowym lub za pośrednictwem płatności online dostępnych w Sklepie.

 3. W przypadku braku płatności w terminie 7 dni od złożenia zamówienia, zamówienie zostanie anulowane.

§4. Dostawa
 1. Koszty dostawy są określone podczas składania zamówienia i są widoczne dla Klienta przed potwierdzeniem zamówienia.

 2. Produkty dostarczane są na terenie Polski.

 3. Czas dostawy wynosi zazwyczaj od 2 do 5 dni roboczych od potwierdzenia zamówienia.

 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z przyczyn niezależnych, takich jak siły wyższe.

§5. Zwroty i Reklamacje
 1. Klient ma prawo do zwrotu zakupionych Produktów w ciągu 14 dni od daty otrzymania zamówienia.

 2. Reklamacje dotyczące wad Produktów należy zgłaszać w ciągu 14 dni od daty otrzymania zamówienia.

 3. Po rozpatrzeniu reklamacji, Sprzedawca podejmie decyzję o jej uznaniu lub odrzuceniu.

 4. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.

 5. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  2. przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
  3. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
  4. żądać usunięcia wady.
6. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 1 Regulaminu.

7. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie wadliwego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Kupującego uprzywilejowanego – na koszt Sprzedawcy, na adres ul. Słowackiego 6/18, 35-060 Rzeszów.

8. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.

9. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 1 Regulaminu.

10. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

 1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 3. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
 4. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.
§6. Prawo odstąpienia od umowy
 1. Kupujący uprzywilejowany ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 7 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
 • w którym Kupujący uprzywilejowany wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego uprzywilejowanego weszła w posiadanie tego towaru;
 • w którym Kupujący uprzywilejowany wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego uprzywilejowanego, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
 • Aby Kupujący uprzywilejowany mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 1 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
 • Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Kupujący uprzywilejowany wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


Skutki odstąpienia od umowy:

 1. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu uprzywilejowanemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego uprzywilejowanego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Kupującego uprzywilejowanego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

 2. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego uprzywilejowanego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący uprzywilejowany zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Kupujący uprzywilejowany nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 4. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: ul. Słowackiego 6/18, 35-060 Rzeszów, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący uprzywilejowany poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący uprzywilejowany odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.

 5. Kupujący uprzywilejowany ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

 6. Kupujący uprzywilejowany odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

 7. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, Kupujący uprzywilejowany również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Kupujący uprzywilejowany zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.

§7. Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w § 6 Regulaminu, nie przysługuje w odniesieniu do umowy:
 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego uprzywilejowanego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
 4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami
 5. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
 6. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


§8. Ochrona Danych Osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca.

 2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz polityką prywatności dostępną na stronie Sklepu.

 3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

§9. Postanowienia Końcowe
 1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Sklepu.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie po opublikowaniu nowej wersji Regulaminu na stronie Sklepu.

 3. Wszelkie spory wynikłe z umowy sprzedaży będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

Regulamin obowiązuje od dnia 04.12.2023